Xin hỏi bác sỹ bé nhà em 20 tháng tuổi bị ho nặng có dùng được dẽamethason 0,5 mg viên nén không ạ

Xin hỏi bác sỹ bé nhà em 20 tháng tuổi bị ho nặng có dùng được dẽamethason 0,5 mg viên nén không ạ

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận